Ons Budget

Vanaf de eerste bijeenkomst van de bouwploeg is er onderzocht of en hoe we mogelijke bouwplannen kunnen financieren. De brochure ‘Jeugdlokalen & Financiën’ van jeugdlokalen.be vormde een goed uitgangspunt en we deden ervaringen op bij omringende jeugdverenigingen met recente bouwprojecten.

We begroten het project op een totaalkost van 220.000 euro. Om deze middelen bijeen te krijgen worden verschillende bronnen aangesproken, deze worden hieronder verder toegelicht. In de kostenraming zit een reservebudget van 20.000 euro (9% op totaalbedrag) meegerekend voor onvoorziene uitgaven.
Eigen middelen in kas: 56.000 EURO

Midden 2017 hebben we een spaarpot van 44.000 euro. Hiervan moet minimaal 4000 euro behouden blijven om onze werking  te garanderen.  Daarom is er een bedrag van 40.000 euro beschikbaar voor het bouwproject.

Verwachte subsidies: 25.000 EURO

Via de gemeente Edegem  zijn infrastructuursubsidies voor jeugdorganisaties te verkrijgen, de jeugddienst van Edegem werd vanaf het begin mee betrokken in het bouwproces. Het gesubsidieerde bedrag is maximaal 12.500 EURO op een termijn van 6 jaar. In samenspraak met de gemeente Edegem werd besloten een voorgift te nemen op onze volgende schijf

Compensatie verlies Terrein: 125.000 EURO

Naar aanleiding van de aanleg van een parking op een deel van ons terrein en het daarmee gepaard gaande plaatsverlies werd een vergoeding van 125.000 euro bekomen van de gemeente Edegem.

Gift VOSOG: 3.000 EURO

De vereniging voor Vlaamse Oud-Scouts en Oud-Gidsen heeft na een plaatsbezoek besloten reeds in een vroege fase van het project besloten om ons een duwtje in de rug te geven. 


Gezocht: 10.000 EURO

We zoeken nog 10.000 euro om aan het begrote budget van 224.000 euro te komen. Samen kunnen we dit mooie project realiseren maar we rekenen ook op uw steun!

SPONSORING

De afgelopen jaren zochten we geregeld sponsors voor onze grotere activiteiten. Voor een groot bouwproject denken wij meer sponsoring te kunnen inzamelen, alsook de nodige sponsoring in natura. Hierbij zal erop gelet worden met welke organisaties we geassocieerd willen worden en wat we hen als tegenprestatie bieden.

LENING

Het te lenen bedrag moet beperkt worden omdat dit ook door de volgende generatie gedragen wordt. Een maximale lening van 10.000 euro lijkt ons realistisch. Dit bedrag is met inkomsten uit verhuur en de normale activiteiten van de groep en de vzw jaarlijks terug te betalen op een beperkte termijn. Voor dit luik gaan we in de eerste plaats op zoek naar organisaties die ons een renteloze lening kunnen uitschrijven. 

GIFTEN

Fiscaal aftrekbare giften zijn mogelijk via Scouts en Gidsen Vlaanderen vanaf een storting van minimaal 40 euro en geven een belastingvermindering van 45%. De administratieve kost aan Scouts en Gidsen Vlaanderen bedraagt 2% per gift, zij bezorgen de fiscale attesten éénmaal per jaar. Ouders, oud-leiding en sympathisanten zullen persoonlijk aangeschreven worden over het bouwproject met daarbij de vraag om te steunen met een gift.

INKOMSTEN 27ste Scouts Edegem Centrum & De vrienden VZW

De komende jaren verwachten we extra geld bijeen te brengen. Dit realiseren we met de inkomsten van de normale activiteiten van gekoppeld aan een zuinig uitgave beleid.  
 

SAMENWERKING

Allerlei samenwerkingen zijn mogelijk om de kosten te drukken. Extra kortingen kunnen (hopelijk) via connecties van ouders/sympathisanten verkregen worden. Een beroepsopleiding kan betrokken worden in het bouwproces. En enkele specifieke taken, zoals het verven van lokalen, kunnen door vrijwilligers gebeuren.